Welkom op de website van Educatis
Educatis is een vereniging voor primair onderwijs op reformatorische grondslag.
De vereniging heeft tien scholen. Deze zijn gevestigd in de regio Midden Nederland.

Educatis

De grondslag van de vereniging Educatis is verwoord in de statuten in artikel 4
De grondslag van de vereniging is Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
De vereniging onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien. Zij belijdt mitsdien het absolute gezag van Gods Woord over alle terreinen van het leven en derhalve mede over de opvoeding en het onderwijs van de kinderen.

Het doel is volgens de statuten, artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van onderwijs in overeenstemming met de in artikel 4 genoemde grondslag en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Zij stelt zich tevens ten doel het bevorderen en bewerkstelligen van een gezamenlijk beleid met betrekking tot de scholen die van haar uitgaan. De vereniging stelt zich voorts ten doel om ten behoeve van de scholen werkzaamheden te verrichten ter verzekering van de goede gang van het onderwijs. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Reformatorisch onderwijs is bijzonder onderwijs
De basis is Gods Woord, de Bijbel. Op onze scholen wordt de Statenvertaling gebruikt. (gereedgekomen in 1637). Deze vertaling zien wij als de meest zuivere en getrouwe vertaling vanuit de grondtalen, het Hebreeuws en het Grieks.
Met de drie formulieren van Enigheid worden bedoeld: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
In deze geschriften wordt de leer van de Bijbel op een juiste manier beknopt verwoordt.

Schoolspecifiek
Schoolspecifiek kan er verscheidenheid in opvattingen zijn, binnen de kaders van Artikel 3 en 4.