Welkom op de website van Educatis
Educatis is een vereniging voor primair onderwijs op reformatorische grondslag.
De vereniging heeft tien scholen. Deze zijn gevestigd in de regio Midden Nederland.

Bestuur en toezicht

Het bestuurskantoor is sinds juli 2014 gevestigd in de Johannes Calvijnschool, Waterdaal 3 te Amersfoort.

Het bestuur binnen de vereniging Educatis is als volgt georganiseerd.


- Raad van Bestuur en het bestuurskantoor
- Raad van Toezicht
- Algemene Ledenvergadering
- Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad


Het organogram geeft inzicht in welk raad of vergadering welke personen adviseert. organogram groot.pdfRaad van bestuur en bestuurskantoor


Op het bestuurskantoor zijn de volgende pesonen werkzaam:

  • de heer drs. A. (Adri) Verweij, Raad van Bestuur
  • de heer J.A. (Arjan) van Hell, beleidsmedewerker
  • mevrouw J.H. (Jenny) de Jongh-Deurloo, directiesecretaresse
  • mevrouw J.M. (Jannette) Brons-Versluis, medewerker personele- en salarisadministratie


v.l.n.r. Adri Verweij, Jannette Brons, Arjan van Hell en Jenny de Jongh

Raad van toezicht

Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het schoolbestuur. Een lid van de Raad van Toezicht wordt ook wel toezichthouder genoemd. Toezichthouders geven raad en houden toezicht op het werk van het bestuur.

Volgens de wet is er bij een schoolbestuur een interne toezichthouder die het schoolbestuur raad geeft en controleert op het besturen van de scholen. Dit is vaak een Raad van Toezicht. De bestuurders van een school of scholen mogen niet zelf als toezichthouder optreden voor hetzelfde schoolbestuur. De wet vereist een scheiding hiertussen.

De Raad van Toezicht heeft een aantal wettelijke taken:
  • goedkeuren van begroting, jaarverslag, strategisch meerjarenplan
  • controleren op naleven van de wet door het bestuur en code goed bestuur
  • controleren of onderwijsgeld op juiste manier wordt aangevraagd en besteed
  • accountant aanstellen
  • verslag doen over het eigen raadswerk in een jaarverslag
De publieke functie van het onderwijs vraagt van de intern toezichthouders dat zij nadrukkelijk oog hebben voor het maatschappelijk belang dat soms het instellingsbelang overstijgt. Dit betekent niet dat Raad van Toezicht het schoolbestuur kan 'overrulen' of bij iedere beslissing kan terugfluiten. De taak van de Raad van Toezicht blijft namelijk toezichthouden.
De Raad van Toezicht (RvT) vergadert ca. vijf maal per jaar.

Het RvT hanteert in haar leiding geven de Code Goed Bestuur die aangepast is aan onze organisatie.


Algemene Leden Vergadering

De leden van een vereniging bepalen voor de vereniging het beleid en activiteiten voor de komende periode. De leden hebben in principe alle bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur of commissies. Dit laatste moet dan wel in de statuten zijn beschreven. Omdat het ondoenlijk is leden dagelijks te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, wordt een bestuur samengesteld. Dit gebeurt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV).

De ALV heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten en ook alleen de ALV kan besluiten de vereniging te ontbinden. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. De ALV mag dus niet besturen. Wel kan de ALV, wanneer zij het niet eens is met het gevoerde beleid, aan de bestuurders ontslag verlenen.

D.V. 11 juni 2019 vond de algemene ledenvergadering plaats.

Deze avond heeft de heer C. Ritmeester, manager innovatie van Hogeschool Driestar-educatief een interactieve inleiding gehouden over 'Doelgericht leren'. Het strategisch beleidsplan van Educatis heeft dezelfde titel.

Op 2 juli vond een extra algemene ledenvergadering plaats in verband met statutenwijziging.
De statutenwijziging heeft ondertussen plaatsgevonden. Dit was noodzakelijk om de ANBI-status te kunnen gehouden.
Voor de statuten, verslagen en jaarrekeningen klik hier

GMR


Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden of bestuursleden van de vereniging en ouders.

Klik hier voor het document 2018-Jaarverslag GMR Educatis.pdf

Klik hier voor de notulen van de vergadering van 23-05-2019